Khai Mở Server Mới Vu Hiệp Lôi Đài Tranh Bá tháng 09/2014 Quốc Chiến Liên Server CLB VIP Công Thành Xưng Đế