Tin tức

Update Phiên Bản 8.3 - 23/3/2017 [20-03-2017]

1.Mở cấp, tướng và map mới

- Mở giới hạn cấp 200

- Mở võ tướng Hoàng Nguyệt Anh

 

 

- Vượt phó bản 198 có thể chiêu mộ Hoàng Nguyệt Anh

 

 

- Chiến pháp: tồi thành bạt trại, công kích 4 hàng của phe địch

- Mở phó bản kì sơn

 

 

2. Thức tỉnh Lữ Bố

- Sau khi thức tỉnh Gia Cát Lượng sẽ mở

 

 

- Chiến pháp: Chiến Thần Vô Song, công kích nhiều hàng quân của phe địch

- Kỹ năng bị động 1: Lữ Bố có tỷ lệ né tránh sát thương chiến pháp

 

 

- Kỹ năng bị động 2: “Truy Kích”, tiến hành công kích và gây thêm sát thương cho kẻ địch, sau khi thi triển sẽ mở kỹ năng bị động 3

- Kỹ năng bị động 3: “phá trận phi kích”, gây thêm sát thương cho nhiều hàng quân

 

 

3. Vương triều cấp 6, viễn chinh lưu cầu, quân đoàn cá nhân

- Chiến  thắng 3 lần lưu cầu có thể tang cấp thành vương triều cấp 6

- Có thể mở quân đoàn cá nhân và huy chương vương triều cấp 6

- Huy chương vương triều cấp 6 có thể thay thế các huy chương cũ

- Mở map viễn chinh lưu cầu vương triều cấp 5 mới có thể tham gia

- Chia làm 3 lần đánh: sơ chiến, tái chiến và quyết chiến, thắng 3 lần có thể thăng cấp vương triều cấp 6

- Lưu cầu có 3 hành cung, công chiếm toàn bộ hành cung có thể bắt được vua lưu cầu

- Sau khi bắt được vua lưu cầu có thể tiến công vào thủ đô, và chiến thắng

- Chức vụ là quan tứ phẩm trở lên mới có thể mở quân đoàn cá nhân

- Quân đoàn cá nhân không cần phải đủ ảo ảnh mới có thể xuất chinh

- Hiệu quả của quân đoàn cá nhân giống với quân đoàn thường

 

4. Hệ thống chiến xa: liệt diễm, thiết giáp, phá giáp

- Chiến xa không cần nâng cấp, chỉ cần mở khóa là có thể sử dụng (nguyên liệu khi chưa nâng cấp thành công sẽ được hoàn trả lại)

- Trong giao diện chiến xa có thể cải tạo chiến xa, sau khi cải tạo có thể tang thêm thuộc tính cho chiến xa

- Sau khi cải tạo hoàn tất có thể mở khóa chiến xa

- Kỹ năng chiến xa

- Liệt diễm chiến xa: gây sát thương 4 hàng địch

 

 

 

- Thiết giáp chiến xa: buff hộ thuẫn 4 hàng quân mình

 

 

 

- Phá giáp chiến xa: ép buộc chiến pháp, ngẫu nhiên tạo thành sát thương cho 2 hàng quân kèm theo hiệu ứng phá giáp

 

 

5. Quốc chiến ưu hóa: phong tỏa, bao vây

- Phong tỏa: binh lực trong thành trì của phe công lớn hơn phe thủ sẽ tiến hành phong tỏa thành trì

- Khi binh lực phe thủ lớn hơn phe công sẽ bỏ trạng thái phong tỏa, trong 1 phút sau, không thể phong tỏa

 

 

- Phong tỏa dung để hình thành trạng thái bao vây

- Khi thành trì xung quanh bị phong tỏa hoặc bị chiếm đóng, thành trì trung tâm sẽ bị bao vây

- Phe thủ trong thành trì bị bao vây không thể thi triển chiến pháp

- Trong thành trì bị bao vây, phe công qua 1 đoạn thời gian nhất định sẽ tiến hành xạ kích lên phe thủ gây sát thương 

 

6. Ưu hóa khác

- Giảm độ khó thức tỉnh Gia Cát Lượng

- Điều chỉnh độ khó tang cấp vương triều 2 theo nhân khẩu

- Giảm độ khó phó bản 190-192

- Cấp 190 mở khoa kỹ luyện bảo lô 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liên tỏa thành trì: thời gian liên tỏa thành trì điều chỉnh thành 20p

- Huyết chiến ưu hóa: mode công kiên, huyết chiến chiếm lĩnh xong có thể đổi thành kiên thủ

- Khu quân nhu: vật liệu để đúc ngự bảo có thể mua trong khu quân nhu, các vật phẩm mua bằng bạc điều chỉnh giá giảm

- Quân đoàn: sau khi mở quân đoàn, tập đoàn quân sẽ đóng lại, người chơi có thần binh trên lv 50 có thể dung vàng để  tạo quân đoàn

- Người chơi trân bảo 9 trở lên có thể dùng tơ, cẩm nang  và chiêu thương lệnh để đổi vẫn thạch tại thương nhân thần bí

 

 

- Giới hạn cẩm nang nâng lên = 500