Sự kiện

Trấn Thủ Tương Dương - 10/11/2018 [09-11-2018]

Thời gian sự kiện: 0h:23h59' Ngày 10/11/2018

Điều kiện tham gia: cấp 183 trở lên và đã mở khoa kỹ tạo chiến xa

Nội dung: trong thời gian sự kiện sẽ có các xe ngựa tới thành tương dương, cần phải lục soát các xe ngựa này để tìm ra xe ngựa của phe địch

 

 

Xe ngựa phân làm xe ngựa thường và xe quân tư của phe địch, mỗi lần có 3 chiếc, lục soát đúng xe quân tư của phe địch sẽ nhận được thưởng

 

 

Trong 3 xe chắc chắn sẽ có xe của phe địch, nếu tìm không ra có thể lục soát thêm lần nữa hoặc có thể phái thêm người để lục soát 3 xe 1 lúc

 

 

Mỗi lần lục soát sẽ tăng 1 điểm tìm, điểm tìm đầy sẽ nhận mảnh khóa khổng minh

Thành tương dương có 4 cửa thành, cửa phía đông miễn phí mở, 3 cửa còn lại phải dùng vàng để mở

 

 

Mỗi cổng thành chỉ có thể lục soát 6 lần

Thu thập 3 mảnh khóa không minh để ghép khóa khổng minh.

Mảnh khóa khổng minh chưa ghép thành khóa vẫn giữ được khi hết sự kiện.

 

 

Dùng khóa khổng minh để tăng tiến độ tạo chiến xa, trong thời gian diễn ra sự kiện.

Khi hủy thành môn, chế độ xa thủy mã long sẽ có nút 1 tổ

Sau khi kiểm tra ra xe quân bị của kẻ địch mà vẫn còn xe của quân địch trong đội xe, sẽ nhận thêm 1 lần kiểm tra miễn phí

Tăng thêm danh hiệu, mỗi lần tăng danh hiệu thưởng sẽ tăng tương ứng