Sự kiện

Kết giao danh sĩ - 13/7/2018 [12-07-2018]

Thời gian: 0h ngày  13/7/2018 - 23h59 ngày 15/7/2018

Phạm vi:  những server đã được mở đủ 7 ngày trở lên.

Trong thời gian hoạt động, trên Thế Giới sẽ xuất hiện đoàn hộ tống “Bảo vật”, tấn công để thu thập bảo vật Kết Giao Danh Sĩ, có thể nhận thưởng và Danh Vọng. Danh Vọng tích trữ càng cao thì có thể nhận được bảo vật “Bạch Ngọc Trấn Khuê”.

 

 

Phần thưởng Kết Giao Danh Sĩ: 

Mỗi lần kết giao có thể ngẫu nhiên nhận kinh nghiệm, lúa, thiết, số lần mượn binh. Chọn dùng Vàng kết giao có thể nhận thưởng càng nhiều, giá trị càng lớn (Ngoài ra có thể nhận thêm 1 phần thưởng kết giao).

 

 

 

Phần thưởng Danh Vọng:

- Danh vọng đạt đến mức nhất định có thể nhận số lần mượn binh miễn phí. Danh vọng càng cao thì số lần nhận càng nhiều.

- Danh vọng tích trữ đạt mức cao nhất, có thể nhận bảo vật “Bạch Ngọc Trấn Khuê”.

 

Lưu ý:

- Hoạt động diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày hệ thống không reset.

- Số lần kết giao danh sĩ mỗi ngày có giới hạn, danh sĩ mỗi ngày sẽ được làm mới.

- Danh vọng tích trữ đã đạt mức cao nhất thì không thể tăng thêm.