Sự kiện

Hoạt động ngày 30/12/2020 [29-12-2020]

Các hoạt động ngày 30/12/2020

Tẩy luyện + Khai quang

Hỏa thụ ngân hoa

Chuông nghênh đón

Mộc ngưu lưu mã

Tiêu phí tặng quà

Ủ rượu đỗ khang

Đại yến quần hùng

Tế thần vẫn thạch

Thám bảo cổ thành

Lật thẻ bài

Tế thần tiên hiền