Sự kiện

Hoạt động ngày 28/12/2020 [27-12-2020]

Các hoạt động ngày 28/12/2020

Nạp thẻ tặng vàng x2 + thần tài đến

Quỳnh lâm ngọc thụ

Hải đảo tầm bảo

Tặng vẫn thạch

Thần chùy phá vẫn thạch

trường bản đột vây

Hàn giang độc tiếu

Tặng tinh luyện