Sự kiện

Hoạt động ngày 24/12/2020 [23-12-2020]

Các hoạt động ngày 24/12/2020

Nạp thẻ tặng lixi + thần tài đến

Hỏa thụ ngân hoa

Mộc ngưu lưu mã

Kỳ môn độn giáp

Dạ tập kinh châu

Đại yến quần hùng

Thần chùy phá vẫn thạch

Tặng tinh luyện