Sự kiện

Hoạt động ngày 22/12/2020 [21-12-2020]

Các hoạt động ngày 22/12/2020

Hàn giang độc tiếu

Thiên giáng thần kiếm

Thám bảo cổ thành

Khai khoáng

Khao thưởng

Gia cát quan tinh

Tẩy luyện + Khai quang

Trường bản đột vây

Phá giá thép

Tế thần tiên hiền