Sự kiện

Gia Cát Quan Tinh - 13/7/2018 [12-07-2018]

Thời gian: 0 - 23h59' Ngày 13/7/2018

 

 

Điều kiện tham gia: >= lv 183, đã mở khoa kỹ chế tạo chiến xa

Nội dung, trong thời gian sự kiện có thể chế tạo công sự để nhận vẫn thạch

Trong thời gian sự kiện số lượng vẫn thạch rơi vào công sự sẽ chia thành: ít, vừa và nhiều

 

 

Người chơi phải xây dung công sự để đón số vẫn thạch đó, công sự chia làm công sự cương thiết và công sự giản dị

 

 

Công sự giản dị sẽ bị hủy nếu số lượng vẫn thạch là nhiều, công sự cương thiết có thể nhận được tất cả các loại vẫn thạch

 

 

Trong 1 ngày có 3 lần miễn phí xây công sự giản dị và 1 lần miễn phí xây công sự cương thiết

Có thể sử dụng gia cát quan tinh để biết trước số lượng rơi của vẫn thạch

 

 

Mỗi lần nhận được vẫn thạch sẽ tăng 1 điểm tinh tương, công sự bị hủy sẽ không tăng

Nhận được số điểm tinh tương tương ứng sẽ nhận thưởng