Hệ thống

Hệ Thống Luyện Bảo Lô [14-11-2016]

 

Người chơi vượt qua phó bản cấp 170 mới có thể mở chức năng Ngự Tứ Bảo Vật và Luyện Bảo Lô.

Ngự Tứ Bảo Vật chia ra làm 4 cấp độ cho các bảo vật là trắng, lam, lục, vàng.

 

Bảo vật trắng bao gồm 6 bảo vật ngự tứ, cường hóa toàn bộ thuộc tính: Thanh đồng thương (công), Bàn thạch giáp (Phòng Ngự), Hoàng kim phù (Máu), đạp vân lí (tốc độ di chuyển trên bản đồ), mộc ngưu (giảm tiêu phí khi mộ binh), soái kỳ (Tăng EXP khi quốc chiến).

 

 

Người chơi phải có đủ vật liệu mới có thể tiến hành ghép được bảo vật, nguyên liệu cần thiết nhất là than được tạo ra từ gỗ.

 

Bảo vật lam bao gồm: kim nhân kiếm, tinh cương giáp, thất tinh phù, bách điểu kỳ, đồng ngưu và vô tung hài.

 

 

Cũng tương tự như bảo vật trắng người chơi phải có đủ các nguyện liệu mới có thể tiến hành ghép bảo vật, chi tiết cách tìm nguyên liệu người chơi chỉ cần chỉ vào nguyên liệu đó, hệ thống sẽ hướng dẫn cách tìm và ghép.

 

Bảo vật lục bao gồm: Xích đồng hoàn đao, tinh cương chiến giáp, lưu ly ngọc phù, chư hầu kỳ, tinh cang ngưu và thần hành hài.

 

 

Bảo vật vàng bao gồm: bang sơn chiến nhận thanh đồng trọng khải và lưu quang ngọc phù.

 

 

Muốn mở được các mảnh vẽ bảo vật người chơi phải vượt qua các phó bản tương ứng bắt đầu từ phó bản hoa dung đạo.

 

 

Ngoài ra thương nhân chợ đen trong luyện bảo lô chỉ có thể mua khi người chơi đã ghép được bảo vật đó, lần đầu tiên ghép bảo vật không thể sử dụng thương nhân chợ đen.