Đặc sắc

Hệ Thống Hoàng Thành [31-07-2015]

 

 Điều kiện mở

- Người chơi đạt 25 cấp và hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Cao Thuận.

 Giới thiệu tính năng

- Trong Công Thành Xưng Bá, người chơi vừa xưng bá trên sa trường vừa có thể chứng tỏ thực lực bản thân trong triều đình bằng cách tranh đoạt quyền hành. Quan chức có hiệu quả gia tăng sản lượng sản xuất tài nguyên của ngươi chơi. Quan chức càng cao, chỉ số gia tăng sản lượng tài nguyên càng nhiều. Ngoài ra, chức quan càng cao thì bổng lộc được nhận mỗi ngày cũng tăng lêntương ứng.

http://img2.blog.zdn.vn/38437115.jpg

- Mỗi ngày, quốc vương và quan nhất phẩm mỗi người có thể phát ra 3 Quan Viên lệnh để triệu tập người chơi thuộc quốc gia cùng tấn công một chiến trường nào đó. Người chơi chấp thuận Quan Viên lệnh sẽ được đưa đến chiến trường ngay lập tức, đồng thời còn nhận được lương thực