Đặc sắc

Các Thế Lực Trong Công Thành [31-07-2015]

 

Giới thiệu

- Ba thế lực lớn Ngụy, Thục, Ngô chia ba thiên hạ. Công Thành Xưng Đế giúp bạn tận hưởng trọn vẹn cảm giác sục sôi khi tranh bá thiên hạ, hoàn thành giấc mộng mở rộng bờ cõi, thống nhất thiên hạ.

 

http://img2.blog.zdn.vn/38438141.jpg


 

Các thế lực

- Tùy theo thế lực đã chọn khi tạo nhân vật, người chơi sẽ bắt đầu bước chân viễn chinh tại đô thành của thế lực đó.

1. Đô thành của Bắc Ngụy: Lạc Dương.

2. Đô thành của Tây Thục: Thành Đô.

3. Đô thành của Đông Ngô: Kiến Nghiệp.

- Mỗi thế lực có tài nguyên khoáng sản của riêng mình và có thể không ngừng mở rộng lãnh thổ để làm phong phú thêm tài nguyên về số lượng cũng như chủng loại.