Cao Thủ

Công Việc Mỗi Ngày [30-07-2015]

 

Sau khi đăng nhập

1. Nhận quà đăng nhập mỗi ngày

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30141946_42774.jpg
 

2. Xử lý sự kiện chính vụ

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142052_88331.jpg
 

3. Sử dụng hết số lần tế thần

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142150_17026.jpg
 

4. Nhận phần thưởng quân tư

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142229_91047.jpg
 

5. Tự động nâng cấp có thể làm cho tài nguyên kiến trúc bị thiếu

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142346_72463.jpg
 

6. Cập nhật cấp sao trang bị

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142504_39272.jpg
 

7. Mua tất cả vật phẩm và tài nguyên trong chợ

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142532_63850.jpg
 

8. Thử vượt ải phó bản trước mắt

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142558_10833.jpg
 

Khi online

1. Nhận thưởng đúng giờ

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142817_63429.jpg
 

2. Vào bản đồ thế giới chiến đấu (bao gồm 3 nhiệm vụ quốc gia mỗi ngày), hoàn thành mục tiêu đánh chiếm trong bảng kích sát, nhận thưởng trong bảng kích sát

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30142956_65743.jpg
 

3. Tẩy luyện trang bị cấp sao

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30143154_37991.jpg
 

4. Cùng các Chủ Tướng khác đánh chiếm chức quan

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30143119_27101.jpg
 

5. Mỗi 1h đổi tài nguyên cần thiết trong chợ đen, nhằm dự trữ khi cần thiết

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30143240_24076.jpg
 

Trước khi offline

1. Nhận tất cả phần thưởng quân tư

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30143311_66618.jpg
 

2. Sử dụng hết số lần mua trong chợ và yến hội

http://img2.blog.zdn.vn/38400001.jpg

3. Mở Huấn luyện lên, mới offline

http://images.adsquangcao.com/upload/201310/30143737_46400.jpg